Privacyverklaring

Privacyverklaring Protect B.V. en alle aan haar gelieerde vennootschappen

 

Datum laatste wijziging: 10 mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Dit beleid, (samen met onze algemene voorwaarden), vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u ons verstrekt, door Protect B.V. worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te leren hoe Protect B.V. met persoonsgegevens omgaat.

De term ‘Persoonsgegevens’ verwijst naar informatie over u persoonlijk, (BSN, naam, functie, telefoonnummer, e-mail, enz.). Houd er rekening mee dat als gevolg van zowel wijzigingen in de wet als de steeds veranderende aard van technologie onze privacy beleid onderhevig is aan wijzigingen. Telkens wanneer een wijziging plaatsvindt, werken we onze Privacyverklaring bij om u op de hoogte te houden van de wijzigingen.

Deze verklaring is van toepassing op het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens voor de voornaamste doeleinden van de verwerking van uitzendingen/detacheringen/werkzaamheden, het doen van (salaris)betalingen en voor het informeren van opdrachtgevers.

Onze contactgegevens zijn als volgt:

Protect B.V.
Goorsestraat 20
7041 GA ‘s-Heerenberg
www.protect-europe.com
info@protect-europe.com
0314-820393

Walrick van Belkom is onze ‘Functionaris voor de gegevensbescherming’ (Data Protection Officer). Hij is bereikbaar via 0314674030 of w.van.belkom@twg.nu.

 1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 

1.1 Algemeen

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat die gegevens aan ons worden verstrekt of door ons zijn verzameld. U kunt deze gegevens zelf aan ons hebben gegeven, maar die kunnen ook afkomstig zijn van derden, zoals uw vertegenwoordiger of een andere partij waarmee u een zakelijke relatie heeft. Zelf verzamelen wij ook gegevens uit openbare bronnen zoals LinkedIn, Facebook en andere fora.

In het geval van opname in ons proces wordt altijd om toestemming gevraagd. Het gaat dan om de volgende persoonsgegevens.

Van medewerkers (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel):
– voor- en achternaam;
– adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, social media contactgegevens en eventuele andere contactgegevens;
– geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht;
– pasfoto;
– nationaliteit, ID bewijs;
– werkvergunning, VAR;
– curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
– referenties en getuigschriften;

– bankrekening
– IP-adres;
– overige gegevens die u aan ons verstrekt.

Van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties:
– voor- en achternaam;
– e-mailadres en telefoonnummer;
– functietitel;
– social media contactgegevens;
– pasfoto.

1.2 Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Van medewerkers (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel) verwerken wij ook het Burgerservicenummer (BSN) en indien noodzakelijk ook een medische gezondheidsverklaring, Verklaring omtrent het gedrag en diploma’s + certificaten vakopleidingen

1.3 Met welk doel en op basis van welke rechtsgrond wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze bedrijfsvoering: het bemiddelen van de inzet van personen op de arbeidsmarkt. Concreet zijn onze verwerkingsdoelen de volgende.

Van medewerkers (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel)

Persoonsgegevens van de medewerker (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel) worden door ons verwerkt voor de uitvoering van de dienstverlening op het moment dat uw gegevens worden ingevuld op onze website of u zich inschrijft via ons kantoor.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om:

 • geschikte aanvragen van onze opdrachtgevers en/of informatie over onze dienstverlening te kunnen verstrekken;
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen voor een opdracht;
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • het versturen van onze nieuwsbrief;
 • wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Persoonsgegevens van contactpersonen van opdrachtgevers en overige zakelijke relaties kunnen door ons worden gebruikt:

 • voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • om een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden;
 • het versturen van onze nieuwsbrief;
 • om wet- en regelgeving na te kunnen komen.

De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn de volgende.

 1. als u die hebt gegeven voor bepaalde verwerkingen uw toestemming;
 2. het is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u noodzakelijk om bepaalde verwerkingen te laten plaatsvinden;
 3. bepaalde verwerkingen zijn wettelijk verplicht, zoals de verwerking van uw BSN als u bij ons in loondienst treedt;
 1. bepaalde verwerkingen zijn noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen. Die belangen bestaan uit het goed kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten door:
  – kandidaten in ons bestand op te nemen, die via tussenpersonen en fora te kennen hebben gegeven open te staan voor inzet bij een opdrachtgever;
  – contact te kunnen onderhouden met onze zakelijke relaties en daarvoor de persoonsgegevens van contactpersonen te verwerken.

1.3 Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dat wil zeggen dat wij niet met uw persoonsgegevens automatisch, zonder menselijke tussenkomt, besluiten nemen die u aanmerkelijk treffen of rechtsgevolgen.

1.4 Met wie wij persoonsgegevens delen

Wij geven geen persoonsgegevens door aan (partijen in) landen of organisaties buiten de Europese Unie. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen door als dat nodig is om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst, de wet ons daartoe verplicht of u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Zo zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan mogelijke opdrachtgevers om te kunnen beoordelen of zij u willen inzetten en, als u wordt geselecteerd, aan die inzet uitvoering te geven.

In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan externe partijen (waar nodig). Dit is het geval wanneer we samenwerken met externe dienstverleners en pensioenfondsen, belastingdienst, arbodienst, UWV  en zoals gezegd opdrachtgevers. Externe serviceproviders mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de relevante services. Ze kunnen uw gegevens niet gebruiken of doorgeven onafhankelijk van de relevante services. Wij blijven namelijk de verwerkingsverantwoordelijke.  Dat wil zeggen dat wij bepalen met welk doel en met welke middelen deze gegevens worden verwerkt.

Met deze organisaties hebben wij zogeheten verwerkersovereenkomsten gesloten waarin dit is vastgelegd.

Tot slot delen wij informatie met andere bedrijfsonderdelen die deel uitmaken van The Wiendels Group.

 1. Gegevensintegriteit en beveiliging

 

We stellen alles in werking om de volledige betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle persoonsgegevens in onze databanken te handhaven en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.

Onze servers en onze databanken worden beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.

We nemen de gegevensbescherming binnen ons bedrijf zeer serieus. Onze interne medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Desalniettemin, zijn we niet in staat om te garanties te bieden tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel we alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

Van medewerkers (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel) bewaren wij de persoonsgegevens in elk geval zolang de overeenkomst met ons duurt. Heeft u aangegeven dat u wilt worden opgenomen in ons bestand van kandidaten, dan bewaren wij uw gegevens totdat u aangeeft dat die moeten worden verwijderd of tot het moment waarvan wij aan u aangegeven tot verwijdering te zullen overgaan. Als de wet ons tot een kortere of langere bewaartermijn verplicht, dan volgen wij uiteraard de wet.

We slaan uw persoonlijke gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte.

 1. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

– U heeft het recht op inzage, aanpassen of (laten) verwijderen van uw persoonsgegevens.
– U heeft het recht om de verwerking te laten beperken of daartegen bezwaar te maken en om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
– Voor de werkingen waarvoor u uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht om die toestemming weer in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op verwerkingen die dan al hebben plaatsgevonden.

Wij wijzen u er op dat aan de uitoefening van deze rechten soms voorwaarden zijn verbonden. Daarover informeren wij u graag verder op verzoek. Neem daarvoor contact op met onze personeelsafdeling via e-mail personeelsadministratie@twg.nu of telefoonnummer +31 (0)314 674030.

Wij wijzen u er ook op dat het verstrekken van uw persoonsgegevens als medewerker (waaronder kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en vast personeel) noodzakelijk is om u te kunnen aanbieden bij mogelijke opdrachtgevers en om aan een eventuele inzet uitvoering te kunnen geven. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij u niet aanbieden of inzetten bij mogelijke opdrachtgevers.

Voor het inzien, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens  kunt u contact opnemen met  onze personeelsafdeling via e-mail personeelsadministratie@twg.nu of telefoonnummer +31 (0)314 674030.  In alle gevallen zullen we uw identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan anderen bekend maken.

Zakelijke relaties kunnen ook contact opnemen met hun eigen contactpersoon (accountmanager) bij ons.

Wij zullen alle verzoeken binnen een redelijke termijn behandelen en in elk geval binnen 30 dagen informeren naar aanleiding van uw verzoek.
Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google en Microsoft), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

 1. Verzameling en opslag van gebruiksgegevens

 

Wij verzamelen en bewaren gegevens, zoals de datum en het tijdstip van de websitetoegang en de pagina van waaruit u onze site hebt opgeroepen, om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt anoniem zonder de gebruiker van de site persoonlijk te identificeren.

 1. Gebruik van cookies

 

Op onze website gebruiken wij cookies. Cookies zijn kleine bestanden die wij op uw computer plaatsen. Zo zorgen we dat de website goed werkt en beter op de bezoeker is afgestemd. Cookies bewaren niet uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens. We willen én uw privacy zo goed mogelijk beschermen én onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en houden.

The Wiendels Group (TWG) gebruikt 2 soorten cookies:

– Functionele cookies: die hebben we nodig om de website goed te laten werken.
– Statistische cookies: die zorgen ervoor dat we de website kunnen verbeteren. We gebruiken deze cookies om te zien welke pagina’s het meest bezocht worden. En welke routes er op de website worden afgelegd. Daardoor kunnen we zien welke pagina’s we eventueel moeten aanpassen. Zodat u sneller vindt wat u nodig hebt.

Geen cookies?

U kunt zelf kiezen welke cookies wij in uw geval mogen gebruiken. Voor het gebruik van functionele cookies vragen wij altijd om uw toestemming. Over hoe cookies niet te accepteren of te verwijderen is veel informatie te vinden op internet, bijvoorbeeld op de webpagina van de Consumentenbond.

 1. Vragen, opmerkingen of klachten

 

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact met ons op via de contactpagina op onze website of direct per e-mail: info@twg.nu. U kunt ons ook bereiken via telefoonnummer +31 (0)314 674030.

U kunt uw klacht eventueel ook richten aan de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

‘s-Heerenberg, 10 mei 2018